สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

งานเลขานุการ อำนวยการจัดการประชุมของคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ ในการศึกษาดูงาน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
22 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มรภ.อุตรดิตถ์

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno