โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนและดูแลนักศึกษาในประเด็นด้านการลดเหล้า บุหรี่ การฆ่าตัวตายในกลุ่มวัยรุ่น
โครงการ การสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สนับสนุนการพัฒนาโมเดล “สร้างสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา”

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno