งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ปฏิบัติงานจัดสถานที่และรับลงทะเบียน การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน ปฏิบัติงานจัดสถานที่และรับลงทะเบียน 
การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล

วันพฤหัสดบีที่ 6 กันยายน 2561
09.00-15.00 น.
ณ อาคาร 6 ชั้น 1

 

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno