บุคลากร

 

 

            นางบุษบงค์ วงษ์พันทา          

   ผู้อำนวยการ กองกลาง 
เบอร์ภายใน : 1912

นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์  

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 1108

นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์  

หัวหน้างานเลขานุการและงานสวัสดิการ
เบอร์ภายใน : 1100

 

 
บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวดารุณี วานิ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติงาน : คัดกรองและตรวจสอบหนังสือราชการจากงานเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน : 1013

นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : รับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน (ศูนย์/สำนัก/สถาบัน)
เบอร์โทรภายใน : 1108

นายเสฏฐวุฒิ ทำทาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ปฏิบัติงาน : งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และ รับพัสดุไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน
เบอร์โทรภายใน : 1100

 นายอธิคม มานิมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : รับ-ส่ง หนังสือราชการภายใน (6คณะวิชา)
เบอร์โทรภายใน : 1100

 นางสาวจิรพร ไชยสินธุ์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : ควบคุมเลขหนังสือออกภายนอก คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน : 1108

นายฉัตรชัย สินจุ้ย

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : งานด้านประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
เบอร์โทรภายใน : 1100

นางสาวภวิกา บรรโสภา

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เบิกจ่าย ควบคุม จัดทำสถิติ งบประมาณและพัสดุ
เบอร์โทรภายใน : 1108

นางสาวเกตุศิริ คำเจริญ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : รับ-ส่ง หนังสือราชการภายนอก (ทั้งภาครัฐและเอกชน)
เบอร์โทรภายใน : 1108

     นายทิณภัทร ห้วยใหญ่

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : ด้านการประกันคุณภาพ ความเสี่ยง 
เบอร์โทรภายใน : 1108

 

บุคลากรงานเลขานุการ

 

 นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการรองอธิการบดี
(ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์)
เบอร์โทรภายใน : 1001

 นางสาวรัชดา มานิมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี
(ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก)
เบอร์โทรภายใน : 1014

นางสาวใยแพร วงษ์ทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการอธิการบดี   
เบอร์โทรภายใน : 1008

 นางสาวสรัญญา บุญภา

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการอธิการบดี 
เบอร์โทรภายใน : 1008

 นางสาวกัณจฐาภรณ์ ทองพิลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการผู้ช่วอธิการบดี
(ดร.สวัสดิ์ ทองสิน)
เบอร์โทรภายใน : 1017

 นายกำพล วิภาตนาวิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการ
(สถาบันภาษา)
เบอร์โทรภายใน : 1742

 นางสาวสาครรัตน์ เถาะรอด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการรองอธิการบดี
(รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ)
เบอร์โทรภายใน : 1002

 

นางสาววีณานันท์ เกตุไชโย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการ ผอ.สำนักงานอธิการบดี
(นส.วรรณดี อัศวศิลปกุล)
เบอร์โทรภายใน : 1102

นางสาวจิดาภา ชุมทอง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : สนับสนุนการดำเนินงาน
ของเลขานุการ
เบอร์โทรภายใน : 1010

 

นางสาวนันทยา เกตุคง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการรองอธิการบดี
(ผศ.ลาวัลย์ ฟุ้งขจร)
เบอร์โทรภายใน : 1102

นางสาวรวีวรรณ ไวอาสา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการรองอธิการบดี
(รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
เบอร์โทรภายใน : 1016

นายประกฤษฎิ์ เพชรแอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการสภาวิชาการ
(รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล)
เบอร์โทรภายใน : 1016

 นางสาวปรานชพร แสงวณิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์มรกต ภู่ทอง)
เบอร์โทรภายใน : 1102

นายดนัยณัฐฏ์ เนตรนิธิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี
(ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร)
เบอร์โทรภายใน : 1013

นายวีรพงษ์ แสนพัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการรองอธิการบดี
(ผศ.สมหมาย มหาบรรพต)
เบอร์โทรภายใน : 1005

นางสาวปรัชญาภรณ์ นาคกรอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการผู้ช่วยอธิการบดี
(ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์)
เบอร์โทรภายใน : 1016

นางสาวสุชาวดี ชมภูบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการ
(สถาบันภาษา)
เบอร์โทรภายใน : 1742

นายพรเลิศ รักทัพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการ
(สภาคณาจารย์)
เบอร์โทรภายใน : 1820

นางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติงาน : เลขานุการ
(สถาบันภาษา)
เบอร์โทรภายใน : 1742

นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ปฏิบัติงาน : เลขานุการอธิการบดี 
เบอร์โทรภายใน : 1008

งานสวัสดิการ

นางสาวมณฑา เศรษฐขจร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1990

นางสาวศิริวรรณ ไชยวรรณ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1990

 นางสาวดวงตา รูปทอง

 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1990

 

You May Also Like

anal sex porn deutsche porno