ไม่มีหมวดหมู่

บุคลากร

 

 

            นางบุษบงค์ วงษ์พันทา          

   ผู้อำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เบอร์ภายใน : 1912

นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์  

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ภายใน : 1108

นางวลินเนศวร์ ธีรการุณวงศ์  

หัวหน้างานเลขานุการและงานสวัสดิการ
เบอร์ภายใน : 1100

 

 
บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป

นางสาวดารุณี วานิ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน : 1108

นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1108

นายเสฏฐวุฒิ ทำทาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เบอร์โทรภายใน : 1100

 นายอธิคม มานิมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1100

 นางสาวจิรพร ไชยสินธุ์

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1108

นายฉัตรชัย สินจุ้ย

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1100

นางสาวภวิกา บรรโสภา

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1108

นางสาวเกตุศิริ คำเจริญ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1108

     นายทิณภัทร ห้วยใหญ่

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1108

 

บุคลากรงานเลขานุการ

 

 นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1001

 นางสาวรัชดา มานิมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1014

นางสาวใยแพร วงษ์ทน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1008

 นางสาวสรัญญา บุญภา

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1008

 นางสาวกัณจฐาภรณ์ ทองพิลา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1017

 นายกำพล วิภาตนาวิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1742

 นางสาวสาครรัตน์ เถาะรอด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1002

 

นางสาววีณานันท์ เกตุไชโย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1102

นางสาวจิดาภา ชุมทอง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1010

 

นางสาวนันทยา เกตุคง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1102

นางสาวรวีวรรณ ไวอาสา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1016

นายประกฤษฎิ์ เพชรแอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1016

 นางสาวปรานชพร แสงวณิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1102

นายดนัยณัฐฏ์ เนตรนิธิกร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1013

นายวีรพงษ์ แสนพัก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1005

นางสาวปรัชญาภรณ์ นาคกรอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1016

นางสาวสุชาวดี ชมภูบุตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1742

นายพรเลิศ รักทัพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1820

นางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1742

นายกิตติภูมิ โตชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เบอร์โทรภายใน : 1008

งานสวัสดิการ

นางสาวมณฑา เศรษฐขจร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1990

นางสาวศิริวรรณ ไชยวรรณ์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1990

 นางสาวดวงตา รูปทอง

 เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 1990