การจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพจิตพิชิตสภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3

งานโทคโนโลยีฯ กองกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุม อุปกรณ์สื่อโสตสำหรับการบรรยาย “การจัดการความเครียดและการดูแลสุขภาพจิตพิชิตสภาวะโรคซึมเศร้าสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3”
12-13 พฤศจิกายน 2565
อาคาร 1 ชั้น 4