การประชุมกรรมการคุมสอบ ก.พ.

งานโทคโนโลยีฯ กองกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุม อุปกรณ์สื่อโสตสำหรับการประชุมกรรมการคุมสอบ ก.พ.
20 พฤศจิกายน 2565
สนามสอบ มบส.