การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเขียนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งานโทคโนโลยีฯ กองกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุม อุปกรณ์สื่อโสตสำหรับการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเขียนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 13 พย 65
10 พฤศจิกายน 2565
อาคาร 6 ชั้น 15