การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ การท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกของไทยและสถานที่ท่องเที่ยว Unseen 4 ภูมิภาค

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ติดตั้ง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อโสต

ในการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ การท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกของไทยและสถานที่ท่องเที่ยว Unseen 4 ภูมิภาค เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

18-19 กันยายน 2566

หอประชุม อาคาร 11 ชั้น 9