การลงคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ รับลงทะเบียน ควบคุมดูแลหน่วยเลือกตั้งกลาง การลงคะแนนเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

พุธที่ 3 เมษายน 2567

@ อาคาร 6 ชั้น 1

พุธที่ 3 เมษายน 2567

@ อาคาร 6 ชั้น 1