การเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ติดตั้ง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อโสตใน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการใช้ประโยน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ตามโครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 กันยายน 2566

08.30-16.30 น.

ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15