การเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน สรุปจำนวนผู้มาเลือกตั้ง และอำนวยความสะดวกในหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
13 ธันวาคม 2565
@ อาคาร 6 ชั้น 1