คณะผู้บริหาร มบส. นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ และตัวแทนบริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง เข้าตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ เพื่อให้เสร็จพร้อมใช้งานในเดือนช่วงเดือนสิงหาคม 2566

โดยวัตถุประสงค์ของสนามกีฬา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งรองรับการบริการด้านการใช้สถานที่ที่มีความต้องการมากขึ้นและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น.

ภาพ/ข่าวโดย : งานเลขานุการ