ควบคุมการติดตั้ง​ ระบบเครื่องขยายเสียง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ กองกลาง
สำนักงานอธิการบดี ควบคุมการติดตั้ง​ ระบบเครื่องขยายเสียง​ ระบบเชื่อมต่อสัญญาณภาพ​ สื่อการเรียนการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอน​ และนักศึกษาอาคารเรียนรวม​ จำนวน​ 16 ห้อง​เรียน
อาคาร 3
31 มีนาคม 2566