งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติงานติดตั้ง ควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกด้านสื่อโสตในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาชิกร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
21 กันยายน 2565
@ อาคาร 1 ชั้น 4