งานมหกรรมสินค้าดี U2T For BCG

กองกลาง ปฏิบัติงาน ต้อนรับลงทะเบียน ดูแลผู้บริหาร แขกVIP จัดอาหารเครื่องดื่ม ควบคุมดูแลสื่อโสต รวมทั้งอำนวยความสะดวกภายในงานมหกรรมสินค้าดี U2T For BCG ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
14 กันยายน 2565