งานโทคโนโลยีฯ กองกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุม อุปกรณ์สื่อโสตสำหรับกิจกรรมประกวดเทพบุตรและเทพธิดาจำแลง

งานโทคโนโลยีฯ กองกลาง ปฏิบัติงานสนับสนุน ควบคุม อุปกรณ์สื่อโสตสำหรับกิจกรรมประกวดเทพบุตรและเทพธิดาจำแลง กิจกรรมกาปรระกวดทำกระทง ในงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัย
8 พฤศจิกายน 2565