ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ