ประชุมตรวจรับมอบงวดงานที่ 7 สนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์

รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดิธฤต ทองสิน หัวหน้าผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการฯ และตัวแทนบริษัท ที-คอน เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ ได้ประชุมตรวจรับมอบ

งวดงานที่ 7 สนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ จำนวน 1 หลัง ณ สถานที่ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น.