รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนักรักษาสุขภาพ ครั้งที่ 3

(งานเลขานุการ)

ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ออกกำลังกาย เพื่อลดน้ำหนักรักษาสุขภาพ ครั้งที่ 3 Good health and well-being สำหรับอาจารย์และบุคลากร มบส.

—-

กิจกรรมที่ 1

– การลดน้ำหนักประเภททีม 5 คน

การลดน้ำหนักประเภทเดี่ยว

กิจกรรมที่ 2

– คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

—-

รับสมัคร : วันที่ 1 – 8 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/pe7

ติดต่อสอบถามได้ที่ : งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี โทร : 02 473 7000 ต่อ 1016