วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพในการให้บริการ ด้านงานสารบรรณ สนับบสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

พันธกิจ

1.บริหารจัดการระบบงานสารบรรณ

2.สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

3.ประสานงาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย