เตรียมความพร้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566

งานเลขานุการ กองกลาง ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ การส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566
25 มกราคม 2566
@ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองฯ จ.สุพรรณบุรี