โครงการจัดอบรมเพื่อรับรองการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

งานเทคโนฯ กองกลาง ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน ติดตั้ง พร้อมทั้งควบคุม ดูแล อำนวยความสะดวกอุปกรณ์สื่อโสต

ในโครงการจัดอบรมเพื่อรับรองการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ / หลักสูตรนโยบายและการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาครัฐในสถานการณ์ปัจจุบัน เทคนิคการสื่อสารและการนำชมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

11 กันยายน 2566

หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4