โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บุคลากรกองกลาง เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1 เมษายน 2567

@ สำนักวิทยบริการ