การทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กองกลาง ปฏิบัติงาน ต้อนรับ ลงทะเบียน จัดอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม ควบคุมอุปกรณ์สื่อโสต และอำนวยความสะดวก ในการประชุม
“การทบทวนตัวชี้วัดและประเมินผลกระทบทางสังคมโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
28 ตุลาคม 2565