มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567